Letna članarina znaša 12€. Člani – oskrbovanci v domovih za starejše so oproščeni članarine.

Pristopno izjavo izpolnite in jo pošljite po e-pošti ali jo izročite poverjeniku na terenu ali se oglasite v naši pisarni v Dolenjskih Toplicah.

PRISTOPNA IZJAVA – word
PRISTOPNA IZJAVA – pdf

 

NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

 

Redni član

Član DU lahko postane vsak upokojenec in njegov zakonec ( čeprav ni upokojen ), državljan Slovenije,  s prostovoljno pristopno izjavo organu društva.

Član DU je lahko tudi tuj državljan s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji pod pogojem, da je upokojenec. Član DU je lahko tuj državljan, ki ima stalno bivališče izven RS, če je upokojenec slovenskega pokojninskega zavarovanja.

Podporni član ali sponzor

Člani DU so lahko tudi podporni člani in sponzorji. Podporni člani ali sponzorji so lahko fizične osebe. Podporni član ali sponzor ima vse pravice člana razen voliti in biti izvoljen v organe društva.

Pravice članov

Pravice članov DU so:

• delovanje in odločanje o delu DU;
• volijo in so lahko izvoljeni v organe DU in drugih upokojenskih organizacij;
• dajejo predloge in pobude za delovanje DU;
• so obveščeni o delu organov DU;
• uživajo pravice, ki jih dajejo upokojenske in druge organizacije svojim članom.

Dolžnosti članov

Dolžnosti članov DU so:

• izvrševanje nalog, ki so jim zaupane;
• izvajanje pravil DU in drugih upokojenskih organizacij, v katere je DU včlanjeno;
• udeleževanje občnih zborov in drugih oblik delovanja DU;
• plačevanje članarine;
• opravljanje dolžnosti v skladu s pravili DU in ZDUS.

Prenehanje članstva

Članstvo v DU se preneha:

• s smrtjo;
• zaradi neplačane članarine;
• z izključitvijo.

Član je lahko izključen s sklepom častnega sodišča, če grobo krši pravila DU in s tem povzroči veliko škodo.

Članske ugodnosti

Član DU uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi veljavne članske izkaznice, potrjene z navedbo vsote plačane članarine za tekoče leto, s podpisom odgovorne osebe in žigom društva.

Loading