O DRUŠTVU

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE TOPLICE

Naslov: Zdraviliški trg 8 8350 Dolenjske Toplice
e-mail: dudtoplice@gmail.com

matična številka 5233615000

davčna številka: 71066225

Nismo davčni zavezanci

štev. posl. računa: Dh – SI56 6100 0001 8859 766 

https://dudolenjsketoplice.si 

https://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice je nestrankarsko, prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko – interesno, humanitarno in dobrodelno združenje upokojenk in upokojencev.
Ustanovljeno je bilo 29. maja 1953, deluje na celotnem območju občine
Dolenjske Toplice.

Povezani smo s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev  Dolenjske in Bele krajine (PZDU).

Področja na katerih delujemo in so opredeljena v pravilih Društva

• Humanitarnost:
Projekt Starejši za starejše
Sociala in zdravstvo

• Kultura
• Izobraževanje
• Druženje in razvedrilo
• Šport in rekreacija
• Logistika
• Povezovanje z drugimi društvi upokojencev in ostalimi društvi
• Vseh ostalih področjih pomembnih za uspešno delovanje društva

Dejavnosti društva

• organizacija in izvajanje humanitarnih in dobrodelnih dejavnosti;
• organiziranje in izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti;
• organiziranje in izvajanje kulturno umetniških dejavnosti;
• organiziranje in izvajanje socialne pomoči za upokojence na domu, ki so zaradi starosti ali bolezni potrebni  pomoči;
• izobraževanje;
• prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev;
• spremljanje socialne in zdravstvene problematike;
• organizacija in izvajanje prireditev, srečanj in izletov;
• izgradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov in premoženja društva;
• založništvo in izdajanje literature upokojencev v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

Namen in naloge društva

•  vzpodbujati
člane k aktivnemu življenju in delovanju, spoznavanju naravne in
kulturne dediščine, k športni in  rekreativni, ter kulturno umetniški
dejavnosti;
• s svojo dejavnostjo med člani razvija samostojnost, tovarištvo,
disciplino, vzajemnost, srčno kulturo in medsebojno spoštovanje;
• skrbi za zdravo, smotrno in aktivno preživljanje prostega časa upokojencev.

Cilji društva

•  seznanjati
svoje člane in druge upokojence o pokojninskem, invalidskem in
zdravstvenem zavarovanju, njihovih pravicah in obveznostih:
• sodelovati pri dodeljevanju prostih upokojenskih stanovanj Stanovanjskega sklada ZPIZ;
• sodelovati z občinskimi organi in drugimi organi lokalne samouprave pri reševanju problematike upokojencev;
• sodelovati z invalidskimi organizacijami, Gerontološkim društvom,
Rdečim križem, Karitasom in organizacijami, ki skrbijo za upokojence in
druge starejše občane;
• sodelovati s Centrom za socialno delo;
• sodelovati z Domovi upokojencev pri izvajanju skrbi za upokojence in druge starejše občane;
• skrbeti za zagotavljanje potrebnih sredstev za delovanje društva;
• organizirati predavanja, okrogle mize, seminarje in druge izobraževalne oblike;
• organizirati kulturno umetniške prireditve;
• organizirati razstave domačih dobrot in drugih izdelkov svojih članov;
•izvajati dogovorjene programe z drugimi DU in ostalimi društvi v občini, regiji in v okviru ZDUS;
• organizirati in izvajati športna in rekreativna tekmovanja, izlete in zabavne prireditve;
• obveščati javnost o svojem delu preko svojih glasil in drugih oblik informiranja.

Obvestila o aktivnostih v društvu

OBVEŠČANJE ČLANSTVA:
– letni program dela izdan v brošuri,
– internet:

FACEBOOK
NOVA STRAN DU DOLENJSKE TOPLICE
PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
ZDUS

  • na razglasnih panojih postavljenih na stavbi društva, trgovine
    Mercator Sela in Menišan v Meniški vasi,  ter na avtobusni postaji v
    Dolenjskih Toplicah,
  • poverjeniki (osebno, telefonsko),
  • pisarna društva,
  • v sredstvih javnega obveščanja: Glasilo Vrelec občine Dolenjske Toplice in drugih medijih,
  • z občasnimi društvenimi obvestili.

Podrobnejše informacije posredujejo naši poverjeniki na terenu.

KRATKA POROČILA O DELU 2020

KRATKA POROČILA O DELU 2019

KRATKA POROČILA O DELU 2018

KRATEK PREGLED DELA V 2017

KRATEK PREGLED DELA V 2016